guangdong meizhou company burning heavy oil boiler